Privacyverklaring

Het Gereformeerd Groninger Mannenkoor, hierna de GGM, hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het GGM houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als GGM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens GGM
H. van der Veer
Getij 46, 9732 MR Groningen
Email: veer9@ziggo.nl

Het GGM heeft geen Functionaris Gegevensbescherming.
Vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunt u stellen via veer9@ziggo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Het GGM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

GGM:
Voor- en achternaam
            – Adresgegevens (NAW)
            – E-mailadres
            – Telefoonnummer(s)
            – Geboortedatum
            – Sexe (m/v)
            – Functie binnen het koor
            – Gegevens lidmaatschap
            – Correspondentie
              (digitaal en op papier)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Het GGM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Voor het uitvoeren van haar dienstverlening;
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze
dienstverlening;
• Om goederen bij u af te leveren;
• Om u onze digitale nieuwsbrief te versturen;
• Voor het doorgeven van verplichte gegevens aan de Belastingdienst;
• Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om u de mogelijkheid te bieden om in te kunnen loggen op het beveiligde
gedeelte van onze 
website.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Het GGM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Het GGM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw
persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van uw lidmaatschap en
daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen. Na de
bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of gearchiveerd.
Gearchiveerde gegevens gebruiken wij alleen voor historische of statistische
doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het GGM verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting, zoals aan de Belastingdienst. Het GGM schakelt derde
partijen in voor bepaalde diensten. Met deze partijen, als zij bij het
uitvoeren van hun diensten toegang kunnen hebben tot uw gegevens, sluiten wij
een verwerkersovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze
toestemming in te trekken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het GGM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze privacyverklaring is geldig per 11-1-2019.  Onze website maakt gebruik van een SSL certificaat om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik door derden. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of per e-mail. Het GGM beschermt deze persoonsgegevens volgens de bepalingen in deze Privacyverklaring.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen
wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u
niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via
deze website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1-1-2019